Niemikotisäätiön hiilineutraalisuussuunnitelma

Niemikotisäätiö on sitoutunut toteuttamaan ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävää kehitystä. Ympäristöasioissa suositaan laadukkaita ja kestäviä tarvikkeita – kierrätystä monipuolisesti hyödyntäen. Ympäristöön kohdistuvaa kuormaa vähennetään hankkimalla mahdollisuuksien mukaan ekologisesti tuotettua energiaa sekä valitsemalla arkikäyttöön ympäristöystävällisiä tuotteita. Sote-alan toimijuuteen kuuluu ympäristötyö. Haluamme olla Sote-sektorilla se toimija, joka sitoutuneesti ja määrätietoisesti omilla toimillaan edistää ja toteuttaa hyviä ympäristötekoja yhdessä henkilöstön, palvelujenkäyttäjien ja verkoston kanssa.

Niemikotisäätiö toimii pääsääntöisesti vuokratiloissa, minkä vuoksi kiinteistöjen lämmityskuluihin ja päästöihin ei juurikaan voi vaikuttaa.

Oma palvelutuotanto tuottaa CO2-päästöjä pääosin toiminnan ylläpitämisessä ja erilaisissa pakollisissa hankinnoissa. Liikkuminen, hankinnat, jätehuolto, kierrätys ja kiertotalous ovat keskiössä, kun tavoitellaan hiilineutraalisuutta. 

Henkilökunnan sitoutumisella ympäristöohjelmaan sekä sitä kautta oman kuluttamisen ja käyttäytymisen muuttamisella on merkittävä vaikutus ohjelman toteutumiseen.

Vastuullinen työntekijä välittää ympäristöstään ja tarkastelee omaa hiilijalanjälkeään ympäristöä kunnioittaen. Sitoutunut työntekijä luonnollisesti siirtää osaamistaan myös palvelujenkäyttäjien toimintaan ja arkeen. Sadan työntekijän vaikutuspiirissä on 1600 palvelujenkäyttäjää sekä heidän verkostonsa ja näin ympäristöosaamisella ja vastuullisella toiminnalla on mahdollisuus tavoittaa suuri joukko ihmisiä.

Henkilökuntaa on ohjeistettu ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan. Ympäristövastaava, avainhenkilöt ja osa ekotukihenkilöistä ovat osallistuneet ympäristökoulutukseen. Työntekijät on opastettu ympäristöohjelman käytäntöihin vastuualueiden mukaisesti. Uusille työntekijöille annettavassa perehdytyksessä (uuden työntekijän 100 päivää) on omana osionaan ympäristöohjelman läpikäynti ja siihen tutustuminen.

Hiilineutraalisuussuunnitelman toimenpiteet

Ekokompassin logo

1. EKOKOMPASSI (ympäristöjohtaminen, todennettu järjestelmä) 

Ympäristöjärjestelmä auditoitu 11/2020 ja on voimassa 11/2023 saakka. Auditointi tehtiin Kulttuuripaja Elviksessä, Eiran asumispalveluyksikössä, Jälleenvuokraus-yksikössä ja Haagan toimintatalossa.

Ekokompassiauditoinnin yhteenveto: 

 • Yrityksen vahvuudet ympäristöasioissa – yhteishenki, henkilökunnan asenne ja sitoutumisen taso on ihailtavaa.  Ympäristötavoitteet on viety konkreettisesti toiminnan tasolle; tehdään yhdessä ja palvelunkäyttäjiä osallistetaan aktiivisesti voimavarojen mukaan. Ajatus jatkuvan parantamisen pariaatteesta näkyy ja toimintaa halutaan kehittää koko ajan ympäristöystävällisemmäksi. 
 • Ympäristöohjelmassa on huomioitu Niemikotisäätiön toimintaympäristö ja vastuullinen asema sote-alan toimijana.
 • Organisaatiossa ekokompassitoimintaa kehittää ympäristötyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti sekä valvoo ympäristöjärjestelmän toimintaa.

Kehitysehdotukset, seurannan kehittäminen

 • Mitä tunnuslukuja kannattaa seurata, jotta ympäristötyössä edistymisen seuranta helpottuu ja saadaan myös tukea onnistumisista viestimiseen.
 • Ekokompassi-sertifikaatti on voimassa 2023 saakka. 
 • TOIMENPITEITÄ:
 • Alkaen 2022, jokainen yksikkö tekee omat ympäristötoimet, jotka perustuvat koko Niemikotisäätiön ympäristöohjelmaan.
 • Ympäristötyöryhmä seuraa, ohjaa ja opastaa yksiköitä.
 • TILANNE JA MITTARIT:
 • Jokaisella yksiköllä omat nimetyt ympäristövastaavat
 • Jokainen yksikkö noudattaa Niemikotisäätiön ympäristöohjelmaa

2. VASTUULLISET HANKINNAT, KIERTOTALOUS JA LAJITTELU

Vastuulliset hankinnat

Niemikotisäätiön hankinnoissa korostetaan ympäristöystävällisyyttä ja muita vastuullisuuden osa-alueita, kuten sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Myös kotimaisuus huomioidaan mahdollisuuksien mukaan valintoja tehtäessä.

Määrällisesti eniten hankintoja tehdään käyttötavaroissa, kuten pesuaineet ja muut arjessa kuluvat tuotteet. Niemikotisäätiön ICT on koonnut Logistiikkakeskus Staran tuoteluettelosta erikseen suosikeiksi ympäristöystävällisesti valmistetut tuotteet ja yksiköille on annettu myös ohjeet suosia näitä tuotteita. 

Kodinkonehankinnoissa etusijalle asettuvat ne laitteet, joilla on keskimääräistä parempi energiatehokkuus. 

Kiertotalous

Kalusteet ja huonekalut pyritään hankkimaan toimittajilta, jotka myyvät myös vähänkäytettyjä, kunnossa olevia tuotteita. Uusissa kalustehankinnoissa pyritään selvittämään kotimaiset vaihtoehdot. 

Niemikotisäätiössä on käytössä tavaratori, johon yksiköt ilmoittavat itselle tarpeettomaksi jääneet tavarat, kalusteet ja laitteet muiden hyödynnettäväksi.

Lajittelu

Jokaisessa toimipisteessä vähennetään sekajätteen määrää hankkimalla asianmukaisia lajitteluun sopivia jätekeräysastioita. Lisäksi jäteastioiden jätemääriä seurataan sekä eri jätejaeastioita pidetään vain todellisen tarpeen mukaisesti. Hyödynnetään lähialueiden jätekeräyspisteitä toimittamalla niihin pienet määrät jätteitä, kuten paristot, lasi jne., mikäli yksikössä tuotettava jätemäärä on niin vähäinen, että oman jäteastian tilaaminen on ympäristölle kuormittavampaa kuin jätteiden vieminen lähialueen keräyspisteisiin.

 • TOIMENPITEITÄ:
 • Tehdään lajitteluopas, joka jaetaan mm. Hyvä mieli -lehdessä ja käydään palvelunkäyttäjien kanssa läpi ohjeita. (Viestintätiimi)
 • Lajitteluastiat on tarroitettu selkeästi (Yksikön ympäristövastaava, tarrat HSYn sivuilta)
 • MITTARIT:
 • Seurataan tilattavien ympäristöystävällisten tuotteiden määriä.
 • Seurataan tavaratorin kierrätettävien kalusteiden määrää

3. RUOKAHÄVIKIN TORJUMINEN JA OMA GREEN CARE -TUOTANTO

Piirros viljelijästä

Ruokahävikkiä seurataan jatkuvasti ja tehdään suunnitelmat ruokahävikin vähentämiseksi, kasvisruoan lisäämiseksi sekä satokausituotteiden hyödyntämiseksi säätiön yksiköissä. Erityisesti lähellä tuotetut raaka-aineet ja kotimaisuus ovat ensisijaisia raaka-aineita.

Green Care -toimintaa lisätään henkilökunnan koulutuksella sekä yhteistyössä muiden Green Care -toimijoiden (Green City Farm -sopimus). Toiminnalla tavoitellaan uusia toimintamuotoja kuntoutuksen tueksi sekä konkreettisesti lisätään itse tuotettujen lähivihannesten osuutta päivittäisessä kulutuksessa.

 • TOIMENPITEITÄ:
 • Toteutetaan green care -pohjaisia ryhmiä ja palveluja
 • MITTARIT:
 • Seurataan kotimaisten raaka-aineiden määrää
 • Seurataan vuoden aikana pidettävien green care -ryhmien ja -palvelujen määrää

4. ENERGIA

Niemikotisäätiön käyttämä sähkö on sertifikoitua vesivoimalla tuotettua sähköä. Sähkösopimukset koskevat koko Niemikotisäätiön toimintaa.

Niemikotisäätiön leasing-autokanta koostuu hybridiautosta. Nykyiset sopimukset päättyvät vuoden 22 lopussa ja sen jälkeen autokanta siirtyy mahdollisuuksien mukaan sähköiseksi. Omat pakettiautot on vaihdettu uudempiin automalleihin, tosin niiden päästöt ovat kuitenkin huomattavan suuret. Tähän voidaan vaikuttaa koulutuksella, jossa tavoitteena on mahdollisimman taloudellinen ajotapa.

Kiinteistöjen kaukolämpöpäästöihin ei juurikaan voida vaikuttaa. Niemikotisäätiön käytössä oleva kiinteistö Linnavuorentiellä lämmitetään öljyllä ja selvityksen alla on muuttaa kiinteistön lämmitys ympäristöystävällisemmäksi. Kiinteistön omistaa Helsingin kaupunki, minkä vuoksi ympäristöystävälliseen lämmitykseen siirtymisen hyötyjänä tulee olemaan myös kaupunki.

Kiinteistöissä ja yksiköissä opastetaan työntekijöitä ja palvelunkäyttäjiä energiaa säästäviin toimintatapoihin: mm. lopetetaan lämpimän veden turha juoksuttaminen sekä jatkuva ikkunoiden/ovien aukipitäminen.

Henkilökunta osallistuu vuosittain mm. kilometrikisaan sekä yhdessä palvelunkäyttäjien kanssa ideoi, toteuttaa ja osallistuu erilaisiin liikunnallisiin tempauksiin.

 • TOIMENPITEITÄ:
 • Kesäharjun toimintakeskuksen käyttöön hankitaan aurinkokeräimet.
 • Leasing-autojen päivittäminen hybridistä sähkö- tai biokaasuautoiksi.
 • MITTARIT:
 • Seurataan käytetyn energian vuosittaista määrää
 • Tutkitaan yksikkökohtaista energian käytön seurantaa
 • Jälleenvuokrauksessa seurataan energiaa säästävien toimenpiteiden määrää (seurantalomake)

5. OSAAMISEN LISÄÄMINEN, VIESTINTÄ JA KANNUSTIMET

Niemikotisäätiössä panostetaan ympäristötyöstä viestintään ja tiedon jakamiseen. Tämä tapahtuu mm. ns. teemakuukausien avulla. Ympäristötyöryhmä tuo esille 11 erilaista teemaan, joista viestitään sisäisesti ja ulkoisesti. Teemakuukausista luodaan erilaisia kannustavia kisoja ja teemoja tuodaan aktiivisesti palvelunkäyttäjien päivittäiseen arkeen.

 • tuunaava tammikuu (jouluruokien, vaatteiden, joululahjojen tuunausta ja kierrättämistä, tipattomuutta ja muita uuden vuoden lupauksia)
 • helmeilevä helmikuu (vedenkulutus)
 • muoviton maaliskuu (muovin kierrätys ja lajittelu)
 • hissitön huhtikuu (arkiliikunnan lisäämistä, liikuntahaaste)
 • touhukas toukokuu (kevätsiivous, ympäristöystävälliset pesuaineet)
 • kierrättävä kesäkuu (kierrätyskeskusten esittelyä, kirjastot, lainausfirmat)
 • energiaa säästävä elokuu (sähkönkulutuksen seurantaa ja säästöä)
 • satoisa syyskuu (kotimaista sesonkiruokaa)
 • liikkuva lokakuu (liikunnan lisäämistä arkeen)
 • muistettavaa marraskuussa: heijastimet, turvallisuus jne.
 • joutilas joulukuu (kapinoidaan kulutushysteriaa vastaan, helli ja pidä huolta itsestäsi)
 • TOIMENPITEITÄ:
 • Tiedotetaan teemakuukausista ja luodaan niiden ympärille konkreettista toimintaa, kisoja ja kannustimia
 • Jaetaan teemakuukausimateriaalit yksiköihin ja palvelunkäyttäjille
 • Vuoden ekoteko päätetään ympäristötyöryhmän toimesta yksiköiden ehdotusten pohjalta.
 • MITTARIT:
 • Lukuja ja toimenpiteitä kerätään teemojen toteutumisen seurantalomakkeella.

Tämä dokumentti on Niemikotisäätiön ympäristötyöryhmän laatima ja sitä päivitetään mittareiden ja toimintatapojen kehittyessä.