•  

   

Projektit

Mielenterveyskuntoutujan asumispalveluprosessi

Ohjeita mallin käyttöön

Lataa Power Point -esitys »

Valitse diassa vasemmasta reunasta haluamasi näkökulma. Dioissa esitettyihin kalanruotoihin kytketyt laatikot avautuvat klikkaamalla pienempiin yksityiskohtiin. Dian alalaidassa olevia nuolia klikkaamalla pääset asumisen eri vaiheisiin. Päädiaa klikkaamalla pääset takaisin koko esityksen alkuun.

Malli on vapaasti käytettävissä ja kopioitavissa. Mallia voi tilata Cd-rom versiona omakustannus-hintaan Niemikotisäätiöstä.

Tallenna malli ensin omalle koneellesi ja avaa se sitten sieltä.

Mallin esittely:

 • Mallin soveltaminen
  Mallia voidaan käyttää monella tavalla kulloisestakin tilanteesta ja tarpeesta riippuen. Asumispalveluiden tuottajat voivat mallin avulla tarkastella omaa toimintaansa kokonaisuudessaan tai keskittyä miettimään jotakin tiettyä asumisen yksittäistä kohtaa. Mallista on helppo poimia haluttuja kohtia asiakkaiden ja työntekijöiden pohdittaviksi. Mallin väljyys antaa sen käytölle monia mahdollisuuksia esim. koulutuskäyttöön (Kts. mallin hyödyt)
 • Mallin hyödyt
  Mallin avulla asiakas ja omainen saavat jäsennetysti tietoa asumispalvelun sisällöstä. Asiakkaan siirtyminen sairaalahoidon jälkeen kuntoutumiskotiin ei välttämättä ole enää yhtä rajusti ”hyppy tuntemattomaan” kuin ehkä aikaisemmin. Työntekijöille malli mahdollistaa työn kokonaisuuden hahmottamisen. Asumisen kokonaisuutta tarkastellessaan työntekijä joutuu helposti miettimään, mitkä asiat hän kokee osaavansa ja missä asioissa oma osaamien tuntuu ehkä epävarmalta.

  Palveluntuottajat voivat mallin avulla kuvata, arvioida ja kehittää tuottamansa asumispalvelun sisältöä. Miten ”homma toimii meillä”. Yhteistyökumppaneiden ja palveluiden ostajien on helpompi tarkastella asumispalvelun sisältöä, mallin avatessa asumisen vaiheet ja toiminnan sisällön aiempaa läpinäkyvämmäksi. Mallia voidaan käytännössä hyödyntää myös uusien asumispalvelutyöntekijöiden perehdyttämisessä työhönsä ja opiskelijoiden ohjauksessa.
 • Mallin tausta
  Mallin taustalla on Niemikotisäätiön eri asumistyyppien: tuetun asumisen, kuntouttavan ja tehostetun palveluasumisen parissa vuonna 2004 aloitettu prosessityö. Niemikotisäätiössä kehitettiin vuoden 2006 aikana RAY:n tuella yleinen mielenterveyskuntoutujan asumis-palveluprosessin yleinen malli.

  Niemikotisäätiön työntekijöiden lisäksi mallin kehittelyyn osallistui ohjausryhmän jäseninä edustajat Suomen Mielenterveysseurasta, Yrjö ja Hanna säätiöstä, MoodHouse Oy:stä, Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta ja terveyskeskuksesta.
 • Mallin eri näkökulmat
  Mielenterveyskuntoutujan asumispalveluprosessia tarkastellaan mallissa kuudesta eri näkökulmasta: asiakkaan, omaisen, työntekijän, yhteistyötahojen, organisaation/ asumisyksikön ja lainsäädännön näkökulmasta. Asiakkaan ja omaisen kohdalla malli on jaettu kolmeen kronologiseen vaiheeseen: asumisen aloittaminen, vakiintuminen ja päättyminen. Eri vaiheissa on kuvattu asumisprosessin kannalta keskeisiä asioita avainsanoin (kalaruotoihin kytketyt laatikot), jotka on johdettu mallissa esitellyistä pienemmistä asiakokonaisuuksista.

  Työntekijän ja yhteistyötahojen osalta mallin vaiheet ovat hieman erilaiset. Tältä osin prosessissa on neljä vaihetta: määrittely, suunnittelu, toteutus ja arviointi.

  Mallissa lainsäädäntöä ja organisaatiota/asumisyksikköä kuvataan hyvin yleisellä tasolla. Lainsäädännön kohdalla tarkastellaan lähinnä asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Yksikön ja organisaation kohdalla huomioidaan käyttävissä olevat resurssit, tilat ja ympäristö.
 • Mallin rajauksista
  Mielenterveyskuntoutujan asumispalveluprosessin malli on positiivinen ja dynaaminen. Mallissa asiakas lähtökohtaisesti siirtyy kuntoutumisensa edetessä vähemmän tuettuihin asumismuotoihin. Mallissa ei oteta kantaa siihen, minkä tyyppiseen asumismuotoon asiakkaan tulisi seuraavaksi siirtyä.

  Keskeinen rajaus mallissa on se, että huomio on pyritty kiinnittämään itse asumiseen ja sen eri vaiheisiin. Rajapintojen tarkasteluun lähettävien tahojen ja asumispalveluyksiköiden välillä ei ole tässä haluttu syventyä, koska rajapintakysymykset vaihtelevat paljon alueellisesti. Mallissa on pyritty myös yhteen malliin, jota eri palveluntuottajat voivat soveltaa riippumatta siitä onko heidän tuottamansa asumispalvelu luonteeltaan tukiasumista, kuntouttavaa tai tehostettua palveluasumista.
 • Jatkokehittäminen
  Monelta osin malli kaipaa vielä jatkokehittämistä ja sen käytännön toimivuuden laajempaa arviointia. Tässä kohdalla on hyvä pitää mielessä, että mallissa on pyritty tietyn yhden yleisen mallin kehittämiseen, jotta eri toimijat voivat lähteä tarkastelemaan mielenterveyskuntoutujan asumisprosessiin liittyviä asioita samalta pohjalta. Jatkossa mallin sisältöä on tarkoitus vielä täydentää niin, että mallin eri kohdissa oleviin laatikoista klikkaamalla avautuviin yksityiskohtiin liitetään linkkeinä mm. kirjallisuutta, artikkeleita ja lomakkeita

Lisätietoja ja palaute

Palaute:
Toiminnanjohtaja Seppo Eronen, seppo.eronen(at)niemikoti.fi p. 040-8400 525
Asumispalveluvastaava Joni Karlsson, joni.karlsson(at)niemikoti.fi p. 728 7081

Lisätietoja:
Eronen S (2007)
Matkalla kohti mielenterveyskuntoutujan asumispalveluprosessin yleistä mallia. Kuntoutus 1/ 2007.